Reklamacije

Reklamaciju za bilo koji proizvod koji potrošač kupi putem naše internet prodavnice može izjaviti ukoliko je proizvod zaprimljen sa pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom. Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Potrošač ostvaruje svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Reklamaciju za kupljenu robu putem internet prodavnice potrošač može izjaviti:

  • putem e-mail-a: office@rokoco.rs

Po prijemu e-mail-a u dogovoru sa potrošačem zakazaćemo preuzimanje proizovoda koji potrošač želi da reklamira. Preuzimanje spakovanog proizvoda obaviće kurir o našem trošku. Uz proizvod koji se šalje na reklamaciju potrebno je spakovati i popunjeni Reklamacioni list i kopiju ili originalni fiskalni račun. Proizvod koji se reklamira vratiti čist i uredan.

Reklamacioni list možete preuzeti OVDE.

Po prijemu reklamiranog proizvoda potrošača obaveštavamo elektronskim putem o broju pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija kao i o datumu prijema reklamiranog proizvoda. Evidenciju o primljenim reklamacijama trgovac čuva 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije obavestićemo potrošača o ishodu na izjavljenu reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana donošenja odluke na izjavljenu reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko prodavac donese odluku o prihvaćenoj reklamaciji, obavestićemo potrošača elektronskim putem i preduzeti mere u skladu sa zahtevom potrošača koji je naveden u Reklamacionom listu. Elektronskim putem šaljemo i skeniranu odluku na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana donošenja odluke na izjavljenu reklamaciju. Ukoliko se potrošač odluči za povrat sredstava, sredstva za porudžbine plaćene platnom karticom uplaćuju na isti način, dok se za porudžbine plaćene pouzećem sredstva uplaćuju na tekući račun koji je potrošač naveo u Reklamacionom listu. Konačan rok u kome će sredstva biti vraćena potrošaču na karticu zavisi isključivo od od politike poslovanja banke izdavaoca kartice.

Ukoliko prodavac donese odluku o neprihvaćenoj reklamaciji, potrošača će obavestiti o ovoj odluci elektronskim putem uz skeniranu odluku na izjavljenu reklamaciju. Prodavac je dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Reklamirani artikal biće poslat kurirskom službom na adresu koja je navedena u Reklamacionom listu. Ukoliko potrošač iz nekog razloga ne zaprimi pošiljku, dostava će biti pokušana još jednom. Ukoliko potrošač odbije uručenje reklamiranog artikla, prodavac će isti artikal čuvati 30 dana od datuma kada je pokušano uručenje, nakon čega će isti artikal dati na rashood.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2(dve) godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije

Scroll to Top